Iskolčenje objekta se koristi za prijenos točaka iz projekta na teren, u skladu s time kako je predviđeno u projektu. Ukoliko se radi o iskolčenju objekta, tada će se iskolčenje izvršiti nakon što prostorno planska dokumentacija postane pravomoćna (građevinska dozvola, rješenje o uvjetima građenja, potvrda glavnog projekta). Po završetku postupka iskolčenja izrađuje se elaborat iskolčenja iz kojega će biti vidljivo kako je objekt iskolčen na zemljištu, te na koji su način stabilizirane točke objekta. Elaborat je nužan zbog prijave početka građenja građevnoj inspekciji.

Za Elaborat iskolčenja potrebno je:

  • Uvid u glavni projekt (arhitektonski),
  • Pravomoćna građevinska, odnosno lokacijska dozvola,
  • Rješenje o uvjetima građenja – za objekte manje od 400m2 i poljoprivredne zgrade manje od 600m2.

Pri iskolčenju granica međa uzimaju se u obzir podaci iz katastra, a za iskolčenje je potrebno:

  • Obavijestiti vlasnike susjednih čestica i prema dogovoru označiti granice čestica.

 

iskolčenje objekta

error: Content is protected !!