Parcelacija zemljišta služi kako bi se promijenila veličina i oblik i čestice zemljišta u katastru i gruntovnici, tj. zemljišnoj knjizi. Većinom se radi o dijeljenju čestice na više manjih, a može ih se i povezati u jednu veću. Na zemljištu moraju jasno biti uočljive međne oznake za koje susjedi moraju dati svoju suglasnost da se slažu s njihovim položajem.

Parcelacija se može izvoditi prilikom rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, raspodjele ili dijeljenja obiteljske imovine, prekida obiteljskih zajednica, prilikom trgovine nekretninama i sl.

Parcelacija unutar građevinskog područja se izvršava isključivo prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji, tj. nužan je jedan od dokumenata kojim je dozvoljena provedba postupka parcelacije:

  • Lokacijska dozvola,
  • Rješenje o uvjetima građenja,
  • Rješenje o utvrđivanju građevne čestice,
  • Detaljni plan uređenja.

parcelacija zemljišta

Da bi se parcelacijski elaborat predao u katastar nužno je pribaviti iduće dokumente koji nesmiju biti stariji od 6 mjeseci:

  • Vlasnički list,
  • Posjedovni list,
  • Kopiju katastarskog plana,
  • Dozvola kojom je moguće formirati parcele za građevinsko zemljiše,
  • Potvrda kojom se utvrđuje namjena zemljišta te suglasnost Agencije kojom se potvrđuje da parcele spadaju u kategoriju poljoprivrednog zemljišta, tj. da nisu unutar građevinskog pojasa.

 

Za parcelaciju unutar poljoprivrednog zemljišta je potrebno uvjerenje kojim se dokazuje da se čestica nalazi izvan građevinskog pojasa, a izdaje ga nadležni ured za prostorno planiranje.

error: Content is protected !!